وبلاگ اختصاصی نوید نظری

دراین وبلاگ مطالب خود را گذاشته تا دوستان ببینند

الف(گزینه درست را با علامت * مشخص کنید.

شبی است که در آن شب.........در بستر پیامبر خوابید تا ایشان به سلامت هجرتش را آغاز کند. » لیله المبیت «)۱

۱(حضرت علی)علیه السلام( ۲(ابوبکر

۳(سلمان فارسی ۴(حمزه)عموی پیامبر(

۲(دلیل پذیرفتن حکومت توسط امام علی)علیه السلام(.......................بود.

۱(ایجاد عدالت بین مردم ۲(حکومت کردن

۳(جنگ با معاویه ۴(ِگسترش سرزمین های اسلامی

۳(پیامبر)ص( فرمود: .........اولین کسی است که بعد از وفاتم به من ملحق می شود.

۱(حضرت خدیجه )س( ۲(حضرت زهرا)س(

۳(حضرت آمنه)س( ۴(حضرت زینب)س(

۴(کدام یک از موارد زیر از نمونه های یاری دادن خداوند است؟

۱( دفاع از دین ۲( دعا

۳( صبر و تقوا ۴( دوری از گناه

۵(علت فشار قبر سعد بن معاذ که از یاران پیامبر بود،کدام گزینه است؟

۱(بی احترامی به والدین ۲( بداخلاقی

۳( ترک واجبات ۴( انجام گناه

ساده ترین راه برای جلب یاری خداوند کدام است؟ » وقال ربکم ادعونی استجب لکم « ۶(براساس آیه

۱(صبر ۲(دعا ۳(تقوا ۴(توکل

۷(تقوا یعنی................

۱(انجام واجبات دینی ۲(دوری از گناه هنگام مواجهه با آن

۳(انجام مستحبات دینی ۴(دوری از بدی ها

درشان کدام یک از شخصیت های زیر نازل شده است؟ »... ومن الناس یشری نفسه ابتغاء مرضات الله « ۸(آیه

۱(پیامبر)ص( ۲(امیرالمومنین)ع( ۳(امام حسین)ع( ۴(امام زمان)عج(

اشاره به چه کسانی است؟ » ولو تری اذ یتوفی الذین کفروا الملائکه یضربون وجوههم و ادبارهم وذوقو عذاب الحریق « ۹(آیه شریفه

۱(ستم دیدگان ۲(کافران ۳(افراد پاک ۴(پرهیزگاران

۱۱ (این حدیث پیامبر)ص(با کدام یک از ویژگی های ایشان مطابقت دارد؟

» هیچ وقت انجام کارهای شخصی خود را از دیگران نخواهید}حتی در کوچکترین چیزی{مثل درخواست برای چوب خلال دندان «

۱(تواضع و ساده زیستی ۲(عزت نفس ۳(بزرگواری و محبت ۴(دلسوزی و مهربانی

۱۱ (کفر وناسپاسی نتیجه چیست؟

۱(استفاده صحیح از نعمت ۲(تواضع و ساده زیستی

۳(استفاده ناصحیح از نعمت ۴(عزت نفس

۱۲ (کدام یک از شرایط مراجع تقلید به این معناست که مرجع تقلید باید به واجبات دینی عمل و از گناهان دوری نماید.

۱(عادل بودن ۲(اعلم بودن ۳(زنده بودن ۴(شیعه بودن

ب(گزینه صحیح را انتخاب کنید

۱۳ (آیا استفاده ناصحیح از نعمت ها ناسپاسی است؟ بله خیر

۱۴ (آیا با دوری از کارهای حرام می توان دین خدا را یاری کرد؟ بله خیر

۱۵ (آیا دلیل ترس از مرگ بی توجهی به جهان آخرت است؟ بله خیر

۱۶ (آیا خدا برای هدایت انسان ها افرادی را فرستاده است؟ بله خیر

۱۷ (آیا برای رسیدن به خوشبختی و سعادت دنیا و آخرت باید همه راه ها را خودمان تجربه کنیم؟ بله خیر

۱۸ (آیا حضرت زهرا)س(احکام و معارف دین را به زنان می آموخت و با گشاده رویی به پرسش های آن ها پاسخ می داد؟ بله خیر

ج( به سوالات زیر پاسخ د هید

۱۹ ( تقلید در احکام دینی به چه معناست؟

۲۱ (دلیل ازدواج حضرت زهرا )س( با امیرالمومنین)ع( با وجود اینکه خواستگاران ثروتمند داشت چه بود؟

۲۱ (طبق فرمایش امام صادق)ع( دو مورد از اثرات صدقه دادن را بنویسید.

۲۲ (مرجع تقلید کیست و چه شرایطی دارد؟

۲۳ (پنج مورد از ویژگی های اخلاقی حضرت زهرا)س( را بنویسید.

۲۴ (با توجه به حدیثی از امام صادق)ع(نیکی به پدر و مادر چه تاثیری بر زندگی ما در دنیا و آخرت دارد؟

۲۵ (حالت مومنان و کافران را هنگام مرگ توضیح دهید.

بنویسید. » شکرگزاری عملی « ۲۶ (سخنی از امام صادق)ع( را درباره

۲۷ (شکر نعمت در برابر معلم و ناسپاسی نعمت در برابر معلم را بنویسید.

۲۸ (چه کسانی می توانند در پیمودن راه های سخت و طولانی راهنمای دیگران باشند؟چگونه؟

۲۹ (چرا حضرت زهرا)س(هرگز از امیرالمومنین )ع( چیزی درخواست نمی کرد؟